หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ลายลักษณ์

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สิ่งพิมพ์รวบรวม

วัตถุจดหมายเหตุ

ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์

ทั้งต้นฉบับลายมือและพิมพ์ดีด วิเคราะห์หมวดหมู่ตามรอยเดิมของผลงานท่านพุทธทาส ประกอบด้วย ๑๑ หมวดเรื่อง (Series) ได้แก่ ชีวประวัติ, ข้อคิดคัดสรร, การบรรยายธรรม, บันทึก, งานประพันธ์, งานพิมพ์หนังสือ, จดหมาย ไปรษณียบัตร บัตรเชิญ บัตรอวยพร, สวนโมกขพลาราม, ธรรมทานมูลนิธิ, วัดธารน้ำไหล และบทความรวบรวม

เอกสารจดหมายเหตุประเภทสิ่งพิมพ์รวบรวม

มีทั้งหนังสืออ้างอิงทางศาสนา, ผลงานพิมพ์เผยแพร่ของท่านพุทธทาส, หนังสืออื่น และผลงานของผู้อื่นที่กล่าวถึงท่านพุทธทาสทั้งในทางยกย่องเชิดชู และกล่าวหาว่าร้าย ประกอบด้วย ๔ หมวดเรื่อง (Series) ได้แก่ ค้นคว้าอ้างอิง, ผลงานพิมพ์เผยแพร่, สิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง และ ที่กล่าวถึงพุทธทาส

เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัตถุจดหมายเหตุ

ประกอบด้วย ๗ หมวดเรื่อง (Series) ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว, เครื่องเขียน, เครื่องมือเผยแผ่, ของเล่นในชีวิตสมณะ, ของถวาย, วัดธารน้ำไหล และกระบวนวิธีทำงาน

เอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ

เอกสารและสื่อโสตทัศน์ จำพวก ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ โปสเตอร์ ฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงม้วน แถบบันทึกเสียงตลับ จานเสียง และสื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ ซีดี ดีวีดี ทั้งที่พุทธทาสภิกขุถ่ายเอง วาดเอง ทำเอง ผู้อื่นถ่ายให้ หรือทำขึ้นประกอบด้วยภาพถ่ายตัวเอง Portrait ทั้งภาพขาวดำและภาพสี ภาพถ่ายเล่น ภาพทิวทัศน์ในสวนโมกข์ ปริศนาธรรม เหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ แถบบันทึกเสียงมีธรรมบรรยาย เทศนา บทเพลง คำอธิบายภาพ และเสียงของพระรูปอื่นๆ

คลิปวีดีโอแนะนำงานจดหมายเหตุ

มรดกธรรมของพุทธทาสภิกขุ เปิดกุฏิพุทธทาสภิกขุ ชมมรดกธรรมที่เป็นมรดกไม่เฉพาะของคนไทยแต่เป็นมรดกของโลก ซึ่งได้ถูกรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บรักษาตามมาตรฐานงานจดหมายเหตุ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ศึกษาและเผยแผ่ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

มรดกธรรมพุทธทาสกับงานจดหมายเหตุ เปิดคลังจดหมายเหตุพุทธทาส ชมขั้นตอนการจัดการมรดกธรรมที่ทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าศึกษา เรียนรู้ และ เผยแผ่ เพื่อเป็นประโยชน์ให้เกิดสันติสุขและสันติภาพแก่โลกนี้สืบไป